SMART SAVING 10/1

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อคำนวณเบี้ยประกันภัยเบื้องต้น

เพศ *
วันเกิด *
อายุ (ปี)
เบี้ยประกันภัย *
จำนวนเงินเอาประกันภัย

หมายเหตุ:
• การกำหนดเบี้ยประกันภัยเพื่อคำนวณจำนวนเงินเอาประกันภัย อาจจะเปลี่ยนแปลงได้เมื่อผ่านขั้นตอนการพิจารณารับประกันภัย
• ชำระเบี้ยประกันภัยผ่านช่องทาง QR Code / บัตรเครดิต (ไม่เกิน 2,000,000 บาท)