สิทธิทางกรมธรรม์

สำหรับ ผลิตภัณฑ์ SMART LIFE 10/5* และ SMART SURE 10/7*
*SMART LIFE 10/5 และ *SMART SURE 10/7 เป็นชื่อทางการตลาด ในกรมธรรม์ระบุชื่อแบบประกัน MBK SMART LIFE 10/5 และ MBK SMART SURE 10/7
*HAPPY PENSION 85/1 และ *HAPPY PENSION GOLD 85/1 เป็นชื่อทางการตลาด ในกรมธรรม์ระบุชื่อแบบประกัน MBK HAPPY PENSION 85/1 และ MBK HAPPY PENSION GOLD 85/1
*TERM LIFE 5/5, 10/10, 15/15, 18/18 เป็นชื่อทางการตลาด ในกรมธรรม์ระบุชื่อแบบประกัน MBK TERM LIFE 5/5, 10/10, 15/15, 18/18
*FAST SAVING 2/1 เป็นชื่อทางการตลาด ในกรมธรรม์ระบุชื่อแบบประกัน MBK FAST SAVING 2/1