TERM LIFE 5/5, 10/10, 15/15, 18/18

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อคำนวณเบี้ยประกันภัยเบื้องต้น

เพศ *
วันเกิด *
อายุ (ปี)
ระยะเวลาชำระเบี้ยและเอาประกันภัย (ปี) *
งวดการชำระเบี้ย *
จำนวนเงินเอาประกันภัย *
เบี้ยประกันภัย

หมายเหตุ:
  • การกำหนดจำนวนเงินประกันภัยเพื่อคำนวณจำนวนเงินเบี้ยประกันภัย อาจจะเปลี่ยนแปลงได้เมื่อผ่านขั้นตอนการพิจารณารับประกันภัย
  • กรณีชำระเบี้ยประกันภัยรายเดือนงวดแรกต้องชำระ 3 เดือน
  • ชำระเบี้ยประกันภัยผ่านช่องทาง QR Code / บัตรเครดิต (ไม่เกิน 2,000,000 บาท)